samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nlBijdrage aan bijeenkomst van ‘Netwerk tegen geweld’ (*),
Utrecht, 9 december 2008
van

Stichting voor Actieve Geweldloosheid
‘Beweging voor Geweldloze Kracht’
www.geweldlozekracht.nl / www.samenvoorvrede.nl

GEWELD VOEDT GEWELD

ALLE VORMEN EN UITINGEN
VAN GEWELD VERSTERKEN ELKAAR

Verontrusting

Wat wij als verontrustend ervaren is dat het Netwerk, evenals de overheid, vooral tegen bepaalde overlastgevende, bedreigende of criminele vormen van geweld is, waar men iets tegen wil doen. Andere vormen van geweld worden daardoor onvoldoende belicht, getolereerd of zelfs aangeleerd, zoals geweldsuitingen in ‘games’ / ‘sport’ / films / vertier / vormen van weerbaarheid. Te weinig wordt doorzien dat iedere vorm van geweld met elkaar te maken heeft. Er is een onderlinge samenhang; ze beïnvloeden en versterken elkaar.

Een visie kun je niet opleggen en dat wil onze stichting ook niet. Er is echter wel een bewustwording nodig bij de deelnemende stichtingen en de overheid met betrekking tot het totale verschijnsel van geweld. Enerzijds wordt door de samenleving geweld te vaak als ‘onontkoombaar’ gezien; anderzijds is men te zeer verzot op geweld en stromen geld en belangstelling royaal richting geweldsfilms, geweldgames, vechttrainingen en vechtgala’s.

De mensheid heeft nog nooit zoveel geweld geproduceerd en in geweldsuitingen geïnvesteerd als tegenwoordig. Ons voelen, denken en handelen raakt er steeds meer van doortrokken, en het geweld neemt in omvang en hardheid van jaar tot jaar toe. Onze veiligheid en bescherming maken we steeds afhankelijker van geweldsmiddelen en geweldsmethoden. Maar: hoe meer het geweld gedijt, des te ernstiger de mens(heid) lijdt!

Het is dan ook van belang om hierover met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen, kritisch te kijken naar bestaande vormen van geweldsuitingen, en een andere levens-oriëntatie te ontwikkelen die van geweld bevrijd is.

Doelen Netwerk
Op basis van het voorgaande zien wij als doelen van het Netwerk: tot een gezamenlijke verontrusting komen ten opzichte van elke vorm en uiting van geweld; een goed inzicht in de samenhang van de problematiek van geweld (verschijningsvormen, oorzaken, gevolgen, invloed op de samenleving, etc.); samenwerken aan de bewustwording en preventie van geweld, alsmede aandacht voor vreedzame omgangs- en uitingsvormen, waarbij iedere stichting haar eigen expertise inbrengt en bekijkt wat men zelf, of met anderen samen, wil doen. Op die manier versterk je elkaar en het streven van het Netwerk.

Hoe?

Hierbij is het in eerste instantie van belang dat de deelnemende organisaties aangeven wat ze als geweldsuitingen in de maatschappij zien. En bovendien wat ze al doen in verband met: geweldspreventie; het bevorderen van sociaal gedrag en sociale vaardigheden; en wat er volgens hen nog verder van belang is.

Uiteindelijk zouden alle deelnemers in een ideaal Netwerk hetzelfde inzicht hebben in de schadelijke doorwerking, en onderlinge beïnvloeding, van alle vormen en uitingen van geweld. Het streven van de Netwerk-organisaties zal zich daardoor steeds meer gaan richten op een vreedzamer, respectvoller en veiliger samenleving, via vreedzame, respectvolle en veilige manieren, middelen en methoden. Op basis hiervan wordt bekeken welke projecten in gang gezet worden.

Justitie en / of CCV kunnen het proces om tot een gezamenlijke visie te komen ondersteunen (zie ‘Concrete activiteiten’), en kunnen zich daar in bepaalde mate sturend in opstellen. Zij kunnen ook stichtingen stimuleren om zelf zaken in te brengen en te ondernemen en bekijken hoe zij deze kunnen ondersteunen, onder andere financieel. Maar uiteindelijk zijn het vooral de stichtingen die het moeten doen. [Een goed voorbeeld hiervan vinden wij het project ‘Wapen jezelf met woorden’ van Stichting Tegen Zinloos Geweld en Oxfam Novib.]

Concrete activiteiten

Om de genoemde doelen te realiseren zou in eerste instantie een bijeenkomst gehouden dienen te worden met betrekking tot de punten 1 en 2. Tijdens een volgende bijeenkomst worden de resultaten van de eerste bijeenkomst bekeken en besproken en kan er een aanzet gegeven worden voor het 3e doel: komen tot de volgende producten:
- een gezamenlijke standpuntbepaling ten aanzien van alle vormen en uitingen van geweld;
- een uitwerking van de samenhang van de problematiek van geweld;
- een serie voorstellen gericht op activiteiten met betrekking tot bewustwording in de samenleving ten aanzien van doel 2, en voorstellen gericht op concrete activiteiten met betrekking tot sociaal gedrag en sociale vaardigheden.

(*) Het ‘Netwerk tegen geweld’, waarin een aantal organisaties die werken aan vermindering van het geweld in onze samenleving met elkaar overleggen, is in november 2005 op initiatief van het Ministerie van Justitie opgericht. Het ‘Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid’ (www.hetccv.nl) coördineert dit Netwerk.

= = = = = = = = = = = = =

Hoopvol
Van 2 oktober 2009 tot 2 januari 2010 zal de “WereldMars voor Vrede en Geweldloosheid” gehouden worden. Het initiatief hiertoe is genomen door de organisatie ”Wereld zonder oorlogen (en zonder geweld)”, die in een groot aantal landen actief is.
Het wordt de grootste Mars uit de geschiedenis van de mensheid: door 6 continenten, ruim 100 landen; beginnend in Nieuw-Zeeland en eindigend in Zuid-Argentinië; 160.000 km; tenminste 1 miljoen direct betrokken deelnemers en 10 miljoen deelnemers via internet. Reeds nu komen dagelijks indrukwekkende steunbetuigingen binnen van bekende personen, organisaties, instellingen, scholen en universiteiten etc. etc. Ook zullen er in veel plaatsen vredesmanifestaties en vredesconcerten georganiseerd worden, gedurende de dagen dat de Mars in dat land is.
De WereldMars wordt een mondiale getuigenis en oproep van miljoenen mensen dat ze genoeg hebben van alle vormen van geweld, en dat er veel meer aandacht komt voor andere, vreedzame, manieren van conflictaanpak en menswaardige omgang met elkaar.
Zie voor meer informatie: "http://www.samenvoorvrede.nl" www.samenvoorvrede.nl en "http://www.worldmarch.net" www.worldmarch.net .
= = = = = = = = = = = = =