samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nlNAAR EEN VEILIGE SCHOOL:
BETER OMGAAN MET AGRESSIE
Hoe ontwikkel je het vermogen van leerlingen, docenten en de schoolleiding om constructiever met agressie om te gaan, onder andere via zelfregulering. Dat is de kern van dit belangwekkende boek, gebaseerd op recente literatuur alsmede een driejarig onderzoek naar zelfregulatie van agressie op een VMBO-school (12-16 jarigen) door het kennisteam “Sociale Interventie” onder leiding van Dr.Gerard Donkers.
Vraagstelling
Om meer zicht te krijgen op de aanwezige handelingscompetenties van leerlingen, medewerkers en school in het omgaan met (dreigende) agressie en op de mogelijkheid van versterking hiervan werd, in samenwerking met de school, besloten tot de volgende vraagstelling van het onderzoek: Hoe kan het zelfregulerend vermogen van leerlingen, medewerkers en schoolgemeenschap als geheel in het omgaan met agressie worden aangesproken en versterkt?
Dit leidde tot drie deelvragen:
  1. Welke vormen van agressie doen zich op school voor, en in welke mate is dit volgens elk van de drie geledingen (leerlingen, schoolmedewerkers en management) het geval?

  2. Wat is de handelingsbekwaamheid van de school in het omgaan met agressiesituaties die zich op en rond de school voordoen? Wat zijn in deze alledaagse situaties sterke en zwakke kanten van de betrokkenen en waar liggen verbetermogelijkheden?

  3. Wat zou de school kunnen doen om leerlingen, medewerkers en ouders te ondersteunen in het goed omgaan met situaties waarin sprake is van (dreigende) agressie?
Uitwerking van het onderzoek
In het zoeken naar een antwoord op de gestelde vragen zijn er per persoon (uit de bij het onderzoek betrokken groep van 30 leerlingen tussen 12 en 16 jaar, alsmede de directeur en de zorgcoördinator van de school) gemiddeld drie diepte-interviews gehouden, verdeeld over de drie deelvragen. Daarna werden alle interviews uitgetypt en door Gerard Donkers geanalyseerd in termen van zelfregulering. Vervolgens is er per persoon en handelingsprofiel opgesteld en zijn adviezen ter versterking van zijn handelingsbekwaamheid uitgewerkt. Tevens werden de, voor elke schoolgeleding kenmerkende, denk-, gevoels- en gedragspatronen in het omgaan met agressie beschreven.
Onderzoekspublicatie
Resultaat is een gedegen studie die tevens veel inzicht geeft in zowel het vóórkomen als het voorkómen van agressie, wat in het boek omschreven wordt als: “een situatie van grensoverschrijdend gedrag dat als ongewenst wordt ervaren en waarbij sprake is van fysiek en/of geestelijk geweld of een dreiging daarmee”. Gerard Donkers, die ongeveer dertig jaar werkzaam was als docent op de AVANS Hogeschool in Den Bosch, afdeling Sociale Studies, en is gepromoveerd op de methodiek van maatschappelijk werk, heeft er bovendien een zeer toegankelijk boek van gemaakt. (Voor contact met hem zie: www.zelfregie.com .)
“Naar een veilige school. Versterking van het zelfregulerend vermogen van leerlingen, professionals en school in het omgaan met agressie”, Uitg.Lemma, Den Haag – 2008, 424 blz.; E 35,00; ISBN 978-90-5931-180-0.