samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nl

Zie:

Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving.


SVAG-activiteiten van 2012 – 2017
en 8 aandachtspunten
KERNACTIVITEITEN IN DE
KOMENDE 5 JAAR (2012-2017)

De werkzaamheden van de Stichting voor Actieve Geweldloosheid / Beweging voor Geweldloze Kracht zullen in de komende 5 jaar gericht zijn op de volgende 9 kernactiviteiten:
1) Handboek voor een Vreedzamer, Respectvoller en Veiliger Samenleving
Het samenstellen en verspreiden van het losbladige ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving’. Dit is een naslagwerk waarvan inmiddels bijna 200 pagina’s verschenen zijn vol bruikbaar en inspirerend materiaal voor onze samenleving en komende generaties. Zie voor meer informatie: website www.geweldlozekracht.nl: Handboek Geweldloze Kracht.
2) Voorjaars- en najaarsbulletins ‘Geweldloze Kracht’
Het toezenden van een voorjaarsbulletin (4 pag.) en een najaarsbulletin (4 pag.) van Geweldloze Kracht aan belangstellenden voor het werk van onze organisatie. [De bulletins zullen vooral korte actuele informatie bevatten en intro’s van artikelen die in het webblad te vinden zijn. Voor actuele berichten, mededelingen en artikelen kan ons Webblad ‘Samen voor Vrede’ bekeken worden. ]
3) Webblad ‘Samen voor Vrede’
Als derde ‘voorlichtende uitgave’ van onze organisatie brengen we het webblad www.samenvoorvrede.nl uit, als uitbouw van ons voor- en najaarsbulletin. Hierdoor kunnen we snel op actualiteiten inspelen en is een veel breder bereik mogelijk. Artikelen van meer blijvende waarde gaan naar de artikelendossiers van onze website Geweldloze Kracht, zodat ze steeds bekeken kunnen blijven worden. In het webblad is ruimte voor onder meer: actuele berichten en aankondigingen, korte en langere artikelen; een column; pakkende uitspraken; gedichten; boekbesprekingen; media-besprekingen; discussie-forum; ingezonden reacties; voorbeelden; historische gebeurtenissen en personen. En dit alles zoveel mogelijk voorzien van illustraties. De achterban wordt, via de voorjaars- en najaarsbulletins, gewezen op de inhoud van het op dat moment samengestelde webblad.
4) Website ‘Geweldloze Kracht’
Onze huidige website www.geweldlozekracht.nl wordt in grote lijnen voortgezet.
5) Impuls-acties
Incidenteel zullen impuls-acties (die onder andere via een brief of ingezonden stuk inspelen op actuele gebeurtenissen, bijvoorbeeld om onze zorg uit te spreken over bepaalde ontwikkelingen binnen de samenleving of bepaalde voorstellen tot verandering of verbetering te doen) gevoerd blijven worden. [Dit kan mede in het teken staan van het ondersteunen van ‘geweldloze acties’.]
6) Publiciteit / Literatuurverkoop

Aan publiciteit (m.b.t. geweldloze kracht of m.b.t. onze organisatie) zal gewerkt worden via folders, bijvoorbeeld over onze organisatie; ter promotie van ons webblad; over bijvoorbeeld “Geweldloze Kracht als Samenlevingskwaliteit”; ten behoeve van literatuurverkoop*. Desgewenst worden onze folders en voor- en najaarsbulletins aangeboden via bijeenkomsten en manifestaties (bijvoorbeeld samen met verwante organisaties een kraam of tafel delend of het zelf uitdelen). Ook zullen artikelen over actuele kwesties, ter publicatie aan bladen en kranten, aangeboden worden. [Dit staat mede in het teken van het ‘geweldloos denken’ stimuleren.]

*Wat de literatuurverkoop betreft zal incidenteel aandacht gevraagd worden voor nieuwere publicaties, alsmede voor onze oude publicaties, via de voor- en najaarsbulletins en via het webblad. Verkoop via kramen of stands vraagt veel organisatie en is kostbaar terwijl de opbrengsten doorgaans minimaal zijn. Bovendien is er van anderen vaak al zoveel aanbod dat je een van de zeer velen bent. Het is dan doeltreffender om, samen met een of meer verwante organisaties, informatie via bijvoorbeeld folders te verspreiden. Die zijn gemakkelijk mee te nemen en uit te delen en er hoeft ook geen hele kraam voor gehuurd te worden.

7) Gespreksbijeenkomsten
Met de inspirerende “Gespreksbijeenkomsten ” op de vrijdagmiddag ergens in Nederland (welke we eerder hielden in Amersfoort, Zutphen en Leiden) blijven we doorgaan. Uitgangspunt is de vraag: wat houdt ons bezig in onze samenleving? Waarover maken we ons zorgen of wat is juist hoopvol? Bestuur en redactie nodigen ieder graag uit om hierover met ons mee te praten. Welke actuele zaken spelen er op dit moment? Wat leeft er op het terrein van de geweldloosheid of wat zou er dienen te gebeuren?
8) Samenwerking
Activiteiten gericht op samenwerking [onder andere in het kader van het 'Platform Vredescultuur' en het 'Museum voor Vrede en Geweldloosheid'] zullen worden voortgezet.
9)Expertise- en Promotiecentrum

De opbouw van een Expertise- en Promotiecentrum voor Actieve Geweldloosheid: EPAG. Mede in het kader van het uitbrengen van het ‘Handboek voor een Vreedzamer, Respectvoller en Veiliger Samenleving’ willen we tot dit centrum komen, zodat ook al het achtergrondmateriaal beschikbaar is. In de afgelopen 50 jaar is veel belangrijke informatie bijeengebracht. We willen dat dusdanig toegankelijk maken dat belangstellenden hier een nuttig gebruik van kunnen maken. In eerste instantie zal hier de basis voor gelegd worden in onze documentatie-ruimte in Zwolle. Te gelegener tijd zullen we daarvoor een vaste plek zoeken (bijvoorbeeld bij een bestaand centrum dat aan ons werk verwant is). Onze wens is dat het zo uitgebouwd kan worden tot een “studie-, documentatie-, voorlichtings- en trainingscentrum voor vreedzame leefstijl en vreedzame conflicthantering”.

ACHT AANDACHTPUNTEN
Acht aandachtspunten, die we van groot belang achten om een meer vreedzame, respectvolle en veilige samenleving dichterbij te brengen, zijn: