samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nlSVAG-activiteiten van 2003 – voorjaar 2008
Activiteiten in de afgelopen 5 jaar
(2003 – voorjaar 2008)

De belangrijkste activiteiten van de Stichting voor Actieve Geweldloosheid, in de periode 2003 – voorjaar 2008, waren:
2003
* Verdere uitbreiding Website.
* Activiteiten om "Omgangskunde als Onderwijsvak" te realiseren; eerste overleg (februari) bij de “Vakgroep Omgangskunde van de Faculteit Educatieve Opleidingen” van de Hogeschool van Utrecht (web M.01)
* Groot artikel in Trouw: "Saddam Hoessein ook zonder geweld te verjagen" (web I.15)
* Boek van Evert Huisman: "Naar een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid"
* Deelname aan congres "Respectvol opvoeden is opvoeden zonder geweld" (web M.06).
2004
* "Handvest van de Aarde" gepubliceerd en verspreid (web N.03)
* Gepubliceerd "Hoe gevoelig liggen emoties" (door Marcel Messing) (web J.05)
* Cursusdag verzorgd voor Filosofie Oost-West (te Utrecht) over Gandhi en geweldloze kracht
* Symposium "De Geweldloze Uitdaging" (15 mei 2004) georganiseerd
* Brochure "De Geweldloze Uitdaging" uitgebracht
* Uitreiking Gandhi Vredesduif aan Adrienne van Melle-Hermans
* Bevorderen lesprogramma's "vreedzame weerbaarheid".
2005
* Het informatie-bulletin Geweldloze Kracht en het kwartaalblad Geweldloos Actief worden samengevoegd. Het kwartaalblad krijgt de naam Geweldloze Kracht
* Eerste “Gespreksbijeenkomst Geweldloos Actueel” in Amersfoort (27 mei)
* Tweede “Gespreksbijeenkomst Geweldloos Actueel” in Zutphen (1 november)
* Trainster in Geweldloze Communicatie, Justine Mol, introduceert tijdens de gespreksbijeenkomst in Zutphen het “Communicatie Café-gespreksmodel”
* Deelname in het “Netwerk tegen geweld”, een initiatief van een aantal Ministeries, gecoördineerd door het Ministerie van Justitie
* Deelname aan de “GAAndeweg III Werkconferentie” ter voorbereiding van “People Building Peace (PBP) – Nederland”.
2006
* Op initiatief van Evert Huisman, secretaris van onze organisatie, wordt de website www.conflictlog.nl geopend. Hierop kunnen mensen hun ervaringen met geweldloze conflictoplossing uitwisselen.
* We doen voorstellen aan “Platform Vredescultuur” en “People Building Peace” om een landelijke manifestatie te organiseren (samen met de hierbij aangesloten organisaties) ter inspiratie en bijscholing van mensen die zich lokaal willen inzetten voor een vredescultuur. Dit wordt niet overgenomen omdat men zich vooral wil richten op het jaarlijks opzetten van manifestaties op Wereldvredesdag (21 september).
* We brengen (mei 2006) de Nota “Naar een vreedzamer, respectvoller en veiliger samenleving” (76 blz.) uit, naar aanleiding van het “Actieplan tegen geweld” (nov.2005) van de regering.
* “Gespreksbijeenkomst Geweldloos Actueel” in Leiden (9 juni)
* Deelname aan een werkconferentie van ‘People Building Peace’
* Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van onze Stichting (14 sept.2006) bereiden we een landelijke dag voor die in maart 2007 zal plaatsvinden
* Gesprek bij het Ministerie van Justitie (directie Sanctie- en Preventiebeleid) over onze in mei uitgebrachte Nota; afspraken over enkele kernpunten.
2007
* Op 10 januari verhuist het postadres van de Stichting (na 35 jaar) van Zwolle naar Boxtel
* Deelname aan de Landelijke Docentendag van Maatschappijleraren
* Deelname projectpresentatie “Geweldloos de Sterkste”, Were Di-scholengemeenschap in Valkenswaard
* Deelname aan symposium “Korte lontjes en opgeblazen ego’s: over agressie en emotie-regulering bij kinderen en jeugdigen”
* Landelijke dag (op 24 maart in De Expeditie in Amersfoort) in het kader van “40 jaar Stichting voor Actieve Geweldloosheid” (web 0.31)
* Op deze dag verschijnt de brochure “40 jaar Stichting voor Actieve Geweldloosheid (1966-2006); ontstaan / activiteiten en gebeurtenissen / bestuur en werkgroepen” (40 blz.)
* In het kader van het 40-jarig bestaan schrijft Hans Feddema (voorzitter) het pamflet “Geweldloosheid als Bewustzijn en Liefdeskracht” (23 blz.)
* Tijdens de landelijke dag presenteert Wim Robben (voorlichtingssecretaris) het schema “Trek de grens! Naar een vreedzame, respectvolle en veilige samenleving.”
* Uitreiking van de Gandhi Vredesduif, op deze dag, aan Wiggert Platvoet (web B.07)
* Ons blad Geweldloze Kracht verschijnt als voorjaarsnummer en najaarsnummer; bovendien worden 2000 geschenkkaarten, ter kennismaking met ons blad, verspreid
* Jaarlijkse regionale verspreiding van 6000 gratis brochures over het voorkómen van zinloos geweld
* Gesprek met prof. Brad Bushman (USA), gastdocent aan de VU in Amsterdam, over de doorwerking van geweldsgames en geweldssporten; afspraken gemaakt over nieuw onderzoek
* Postume uitreiking van de Gandhi Vredesduif aan Toos en Wim Onderstal, in Arnhem op wereldvredesdag 21 september
* Deelname bijeenkomst van Platform Vredescultuur over geweldloosheid, met presentatie van Hans Feddema
* Deelname, gedurende dit jaar, aan bijeenkomsten van: Expertisecentrum Vrede-Leren / Nederlands Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld (NEAG) / Netwerk tegen geweld / People Building Peace / Platform Vredescultuur / Vredesmuseum.
* Open brief op 2 oktober (Internationale Gandhidag), van Wim Robben in zijn functie als voorlichtingssecretaris, aan de besturen van de organisaties van het Platform Vredescultuur over de verontrustende popularisering van geweldsmethoden
* Deelname aan symposium van het Humanistisch Forum.
2008 (voorjaar)

* Deelname aan een bijeenkomst (10 januari) van het Platform Vredescultuur, onder andere ter bespreking van de brief van 2 oktober 2007.
* Besloten wordt tot een vijfjarenplan waarin 9 kernactiviteiten centraal staan [zie: “Kernactiviteiten in de komende 5 jaar (2008-2013)”], alsmede tot de volgende veranderingen:
a) onze naam wordt omgezet in “Beweging voor Geweldloze Kracht”;
b) ons blad Geweldloze Kracht wordt omgezet in een kort informatie-bulletin;
c) als tijdschrift gaan we het Webblad ‘Samen voor Vrede’ publiceren zodat, via internet, een groter publiek bereikt kan worden;
d) we starten met de uitgave van een losbladig Handboek vol bruikbaar en inspirerend materiaal voor onze samenleving en komende generaties.
* Gesprek met docenten van Hogeschool Windesheim (Zwolle) over deelname aan “Kennistafel Burgerzin op School”
* Deelname aan symposium “Naar een veilige school”.

[web = zie website www.geweldlozekracht.nl en vervolgens ‘weboverzicht’ aanklikken en naar de ‘Onderwerpen’ A t/m E gaan of naar de ‘Dossiers’ die van G t/m N gerangschikt zijn. Bijvoorbeeld M.06 is dan het 6e artikel van M: Dossier Opvoeding/Omgangskunde.]