samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Bankrekening:
NL93 INGB 0000 2665 51

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nlANBI INFORMATIE
STICHTING VOOR ACTIEVE GEWELDLOOSHEID
‘Beweging voor Geweldloze Kracht’
SVAG, Postbus 288, 5280 AG Boxtel; tel.: 0411 – 67 27 83

Email: info@geweldloosactief.nl
Bankrek.: NL93 INGB 0000 266551 / Fiscaal nr.: 0046.27.386
Internet: www.samenvoorvrede.nl / www.geweldlozekracht.nl
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling  (RSIN: 004627386)

Organisatorische Informatie (2017)
Bestuur:
J.P. Feddema (voorzitter); W.A. Robben (secretaris); B.Houweling (penningmeester); H. bij de Weg (lid). I.Peters en N.Koevoets (nemen deel aan de vergaderingen maar zijn geen officieel KvK-geregistreerde bestuursleden).
In 2017 hebben er geen wijzingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden.
Doelstelling:
Het doel van de Stichting is: het geweldloos bevorderen van een rechtvaardige samenleving waarin mensen op een geweldloze wijze met elkaar en met het milieu omgaan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings in overeenstemming is of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. (Artikel 2, Stichtingsakte.)

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloningen voor hun werkzaamheden. Er worden geen vacatiegelden gegeven. Onkosten worden, mits schriftelijk gedeclareerd, vergoed. De secretaris echter ontving in 2017 een vrijwilligersonkostenvergoeding gedurende 40 weken x 8 uur per week x € 4,50 per uur = € 1440. Hiermee blijven we binnen de norm die door de overheid bepaald is voor o.a. ANBI-erkende organisaties met betrekking tot het beschikbaar stellen van een vrijwilligersvergoeding.
Beleidsplan:
   a)   werkzaamheden van de Stichting:
VIJF-JAREN-PROGRAMMA (2015-2020):
1) (losbladig) Handboek Geweldloze Kracht voor een Vreedzamer, Respectvoller en Veiliger Samenleving (2 x ong.12 pag. per jaar) samenstellen en publiceren
2) Informatie-bulletin Geweldloze Kracht (elk voor- en najaar) uitgeven 3) Digitaal tijdschrift samenstellen: www.samenvoorvrede.nl
4) Website onderhouden: www.geweldlozekracht.nl
5) Impuls-acties als signaal voor ‘n andere aanpak: ondersteuning van ‘Trainingsaanbod’    
6) Publiciteit en voorlichting, o.a. via artikelen in kranten en tijdschriften, en via verspreiding van jaarlijks 6000 gratis boekjes ‘Geweldloze Kracht’ (32 blz.), gericht op het constructief aanpakken van agressie en het bevorderen van  assertiviteit, ten behoeve van relevante doelgroepen.
7) Gespreksbijeenkomsten ‘Geweldloze Kracht Ontwikkelen’ organiseren
8) Samenwerken met verwante organisaties en activiteiten
9) (opbouw) Expertise- en Promotiecentrum voor Actieve Geweldloosheid: EPAG.

   b)   te bereiken doelen van de Stichting:
Aandachtspunten, om via het ‘vijf-jaren-programma’ (door middel van onderzoek, educatie, voorlichting, ondersteuning en samenwerking) aan de realisering daarvan bij te dragen, en die de Stichting van groot belang acht om een meer vreedzame, respectvolle en veilige samenleving dichterbij te brengen, zijn:
* versterking van innerlijke kracht, eenheidsbewustzijn en universele verbondenheid;
* een leefstijl gebaseerd op respect en duurzaamheid;
* omgangskunde als leer- en praktijkvak op basisscholen en in het voortgezet onderwijs;
* doeltreffende weerbaarheid en zelfverdediging zonder geweldsmethoden;
* training in vreedzame conflicthantering;
* internationale afspraken over het in ver gaande mate beperken van geweld in films, video, games, internet, op de televisie etc.;
* internationale afspraken over de aanpak van binnen- en buitenlandse problemen op basis van vreedzame conflicthanteringsstrategieën, ondersteund door VN-vredesspecialisten;
* het opzetten van een studie-, documentatie-, voorlichtings- en trainingscentrum voor vreedzame leefstijl en vreedzame conflicthantering.  

   c)   inkomsten-verwerving door de Stichting
De Stichting verwerft inkomsten op basis van donaties: € 20,00 (of meer) per jaar als donateurs-bijdrage; € 12,00 (of meer) per jaar als basisbijdrage. Ieder die met € 12,00 (of meer) per jaar bijdraagt aan het werk van de Stichting ontvangt het halfjaarlijkse informatie-bulletin ‘Geweldloze Kracht’ en (indien gewenst) de halfjaarlijks te verschijnen Handboekbladen. Een enkele keer ontvangt de Stichting een legaat. Een enkele keer worden project-bijdragen gevraagd. In zeer beperkte mate komen inkomsten uit vroeger*, door de Stichting, gepubliceerde brochures (*periode 1980 – 1990).
   d)   beheer en besteding van het vermogen van de Stichting
Onder ‘vermogen’ verstaat de Stichting het totale bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen na aftrek van verplichtingen*. De materiële bezittingen van de Stichting bestaan uit een kantoorinrichting ( enkele rekken en een flink aantal opbergdozen, enkele kantoormachines en een computer en een laptop resp. ongeveer 30 – 6 jaar oud), een bibliotheek en een restant aan boeken en brochures die in de periode 1980 – 1990 gepubliceerd zijn. De financiële waarde daarvan zal minimaal zijn*. Financieel bezit: een financiële reserve staat op bankrekeningen, onder andere ter dekking van de fondsen en de verplichtingen*. (*Zie de balans.)  

zie ook de pdf:
ACTIVITEITENPROGRAMMA 2018

Jaarverslagen:


Klik hier voor pdf Jaarverslag 2012

Klik hier voor pdf Jaarverslag 2013

Klik hier voor pdf Jaarverslag 2014

Klik hier voor pdf Jaarverslag 2015

Klik hier voor pdf Jaarverslag 2016

Klik hier voor pdf Jaarverslag 2017

Financiële verantwoording:


Klik hier voor pdf Financiële verantwoording 2012

Klik hier voor pdf Financiële verantwoording 2013

Klik hier voor pdf Financiële verantwoording 2014

Klik hier voor pdf Financiële verantwoording 2015

Klik hier voor pdf Financiële verantwoording 2016

Klik hier voor pdf Financiële verantwoording 2017

Organisatorische Informatie:

Klik hier voor pdf Organisatorische Informatie 2013

Klik hier voor pdf Organisatorische Informatie 2014

Klik hier voor pdf Organisatorische Informatie 2015

Klik hier voor pdf Organisatorische Informatie 2016

Klik hier voor pdf Organisatorische Informatie 2017

Activiteitenprogramma:

Klik hier voor pdf Activiteitenprogramma 2015

Klik hier voor pdf Activiteitenprogramma 2016

Klik hier voor pdf Activiteitenprogramma 2017

Klik hier voor pdf Activiteitenprogramma 2018