samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Postbankgiro: 266551

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nlGOOD MORNING WORLD
World Peace Plan 2010
WERELDVREDESPLAN

Robert Muller*, voormalig adjunct secretaris-generaal van de
Verenigde Naties,
Wereldvredesplan
stelde de volgende 25 stappen voor
om tot wereldvrede te komen.
 1. Er wordt een Marshall Plan opgesteld om de arme landen te helpen. Landen die ontwapenen en démilitariseren onder protectie en met garanties van de Verenigde Naties krijgen extra hulp en vermindering of kwijtschelding van schulden. Met behulp van de besparingen die de ontwapening en démilitarisering opleveren worden projecten op het gebied van techniek en energievoorziening uitgevoerd om de productiviteit, efficiëntie en milieu-invloeden van de wereldeconomie te verbeteren.
 2. Er worden kernwapenvrije zones, vredeszones en gedémilitariseerde zones ingesteld die door de VN gegarandeerd worden en waaraan extra economische hulp wordt verleend.
 3. De wereldreligies beloven plechtig aan alle religieuze conflicten een einde te maken, om vrede, ontwapening en démilitarisering te ondersteunen, om samen aan een wereldspiritualiteit te werken en een ethische code op te stellen om regeringen en wereldinstellingen, binnen het ruimere kader van het universum en de eeuwigheid, een richtlijn te geven. De Verenigde Naties richten een Spiritueel Wereldbureau op dat de bronnen, visies en wijsheden van de spirituele wereldtradities ten aanzien van wereldproblemen bijeenbrengt.
 4. Het Marshall Plan, dat de levensstandaard van de arme landen dramatisch moet verbeteren en dat door de Economische en Sociale Raad van de VN is ontworpen, wordt door de Algemene Vergadering goedgekeurd en in werking gesteld.
 5. Jaarlijks worden er topconferenties van alle wereldleiders gehouden:
  1. Ze besluiten een nieuwe koers voor de mensheid en de Aarde uit te zetten – een Wereldrenaissance, een nieuw Planetair Programma, waarin betere manieren worden ontvouwen om onze prachtige planeet op juiste en vreedzame wijze te besturen.
  2. Ze komen een volledige nucleaire ontwapening in uiterlijk 2010 overeen en een totale ontwapening en démilitarisering in uiterlijk 2020.
  3. Ze komen overeen een eind te maken aan alle wapenverkopen en roepen op tot een conferentie van de Verenigde Naties voor een wereldwijd verbod van de verkoop en productie van wapens.
  4. Er worden nieuwe prioriteiten voor de wereld gesteld. Deze worden gerealiseerd met behulp van de enorme middelen die door de ontwapening en démilitarisering vrijkomen.
  5. Tussen de bureaus en de woonverblijven van de staatshoofden worden hoogtechnologische audiovisuele communicatiesystemen aangelegd, zodat deze op ieder tijdstip en bij iedere crisis, probleem, idee, voorstel of actie voor vrede en voor een betere wereld rechtstreeks en direct in verbinding met elkaar kunnen blijven.
 6. De Verenigde Staten schrappen alle “Star War”-plannen en -onderzoek.
 7. De Verenigde Staten ratificeren de VN Zeewet, die een wettelijk kader schept voor het grootste gemeenschappelijke bezit van de wereld, namelijk de zeeën en oceanen, die 71 procent van de planeet bedekken.
 8. De staatshoofden benoemen gezamenlijk een groep van experts om voorstellen te maken voor een kwantumsprong in de rol en middelen van het VN-systeem, zodat het mogelijk wordt om effectief met de wereldproblemen om te gaan waarmee de mensheid in toenemende mate te maken krijgt.
 9. Er wordt een gespecialiseerd VN bevolkingsbureau opgericht. De Verenigde Staten hervatten hun steun aan het VN Fonds voor Bevolkingsactiviteiten en verhogen hun bijdrage eraan met een factor tien.
 10. De VN Wereld Meteorologische Organisatie wordt veranderd in de Wereld Klimaat Organisatie.
 11. In navolging van de baanbrekende rapporten van Eminente Personen betreffende de Noord-Zuidrelaties (het Rapport Brandt), Ontwapening en Onze Gemeenschappelijke Toekomst (het Rapport Palme), milieu en ontwikkeling (het Rapport Brundtland) worden er drie nieuwe groepen van Eminente Personen opgericht:
  1. Betreffende de uitbanning van alle vormen van geweld in de menselijke samenleving.
  2. Betreffende een Nieuw Wereldprogramma voor de mensheid; hieronder vallen ook de wereldprioriteiten.
  3. Betreffende een passende, vreedzame en rechtvaardige wereldregering en de vorming van een ware wereldgemeenschap die de Europese Unie en nieuwe regionale gemeenschappen voor Afrika, Amerika, Azië en het Midden-Oosten omvat.
 12. De Algemene Vergadering van de VN onderneemt zes belangrijke stappen:
  1. In overleg met regeringen, wereldbureaus en de meest positieve en creatieve geesten van de planeet wordt een plan voorbereid voor wereldvrede in uiterlijk 2010. Alle lidstaten wordt gevraagd om voorstellen in te dienen. Er worden nationale comités opgericht met deelname van de bevolking om ideeën en concrete actievoorstellen te ontwikkelen voor “Wereldvrede 2010” en “Wereldontwapening en -démilitarisatie 2020”.
  2. De Algemene Vergadering verzoekt alle bestaande VN plannen voor 2010 (Voedsel 2010, Gezondheid 2010 en de Economische Ontwikkelingsdecennia) samen te voegen tot een Wereldactieplan 2010. De Algemene Vergadering roept op tot een snelle oplossing van alle overblijvende conflicten om zo de mensheid in staat te stellen met een schone lei verder te gaan. Onder toezicht van de VN wordt een wereldwijd staakt-het-vuren afgekondigd.
  3. De Algemene Vergadering besluit de ‘Raad voor de Mandaatgebieden’, die zijn werk voltooid heeft, op te heffen en deze te vervangen door een Milieuveiligheidsraad, zoals dit door Rusland is voorgesteld.
  4. De Algemene Vergadering neemt het besluit om in 2010 de 65e verjaardag van de VN te vieren, waarbij zowel teruggekeken wordt op de successen en mislukkingen van de wereldgemeenschap in de afgelopen 65 jaar als vooruit wordt gekeken naar het jaar 2010.
  5. Er wordt een derdewereldconferentie over milieu en ontwikkeling georganiseerd om tot een krachtig Wereldmilieuactieplan te komen. Het VN Milieuprogramma wordt een gespecialiseerd bureau met sterk toegenomen middelen, waaronder een belasting op activiteiten die schadelijk zijn voor het milieu.
  6. Er wordt een Ruimtebureau opgericht, zoals dit door Oostenrijk is voorgesteld.
 13. Vooraanstaande denkers komen in de loop van het jaar bijeen om een wereldgrondwet te ontwerpen. Hierin komen bepalingen voor een werelddemocratie, wereldverkiezingen, opiniepeilingen voor de gehele wereld en referenda om de mensen een directe stem te geven in de wereldzaken, een stap die door moderne communicatietechnologieën mogelijk is geworden.
 14. De Veiligheidsraad komt een aantal malen per jaar op het niveau van de staatshoofden bijeen om de politieke en veiligheidssituatie in de wereld te bespreken, onenigheden bij te leggen, overeenkomsten af te ronden en initiatieven tot verdere actie te ondernemen. De Veiligheidsraad vergadert in diverse steden in de wereld om zo dichter bij de mensen te staan, met name in de probleemgebieden.
 15. De topconferenties van Oosteuropese, Westelijke en niet-gebonden landen worden vervangen door een jaarlijkse wereldtopontmoeting van alle staatshoofden, voorafgegaan door regionale topbijeenkomsten (van Afrika, de Amerika’s, Azië, Europa en het Midden-Oosten).
 16. Er komt een Wereldveiligheidsconferentie bijeen en wel zolang totdat er een behoorlijk veiligheidssysteem op tafel ligt, net zoals dat bij de Zeewetconferentie het geval was.
 17. Het Militaire Stafcomité van de Veiligheidsraad komt op het niveau van de chefs van staven bijeen en neemt drie taken op zich:
  1. Het maken van Plannen voor een Wereldontwapeningsbureau.
  2. Het nemen van onmiddellijke maatregelen om een nucleaire oorlog te voorkomen.
  3. Het invoeren van een wereldwijde militaire samenwerking op verschillende gebieden, te beginnen met de oprichting van een VN vloot voor patrouilles op de zeeën en oceanen en een VN satellietsysteem om de ontwapening te controleren, zoals dit door Frankrijk is voorgesteld.
 18. Er wordt een systeem voor rechtstreekse video- en teleconferenties aangelegd, met name voor de leden van de Veiligheidsraad en de Secretaris-Generaal.
 19. Het bureau van de Secretaris-Generaal voor conflictinformatie en -preventie wordt versterkt. Bij de VN wordt een Vredeskamer ingericht om conflicten waar dan ook op aarde te voorkomen, op te sporen, in te dammen en op te lossen. In elke hoofdstad worden VN-kantoren gevestigd.
 20. Er worden daarnaast zes wereldconferenties gehouden:
  1. Een wereldconferentie van wetenschappers op het gebied van het milieu (oceanografie, de wetenschap van de atmosfeer, hydrologie, klimatologie, biologie, landgebruik, ontbossing, straling, immunologie, toxicologie enz.).
  2. Een wereldconferentie van de ministers van onderwijs die maatregelen neemt voor het dringend noodzakelijk milieuonderwijs in alle landen van de planeet.
  3. Een wereldconferentie met betrekking tot ‘Vrijwillige Eenvoud en Zuinigheid’ om overconsumptie, hebzucht, afval, onnodige verspilling en geplande slijtage aan te pakken.
  4. Een wereldconferentie gericht op de positie van vrouwen.
  5. Een wereldconferentie over de Toekomst van de Mensheid.
  6. Een wereldconferentie over de Toekomst van de Aarde.
 21. De Conferentie over Wereldveiligheid rondt zijn werk af en legt een verdrag voor ter ratificatie door de lidstaten. Het Militaire Stafcomité legt de Algemene Vergadering een blauwdruk van een Wereldontwapeningsbureau voor als onderdeel van het verdrag.
 22. Een meerderheid van landen verandert de naam van zijn ministerie van “buitenlandse zaken” in ‘Ministerie voor de Vrede’ of ‘Ministerie voor Wereldzaken en Samenwerking’.
 23. Steeds meer landen gaan over tot de viering van de werelddagen die door de Verenigde naties zijn afgekondigd, zoals de Aardedag, de Internationale Dag van de Vrede, de Dag van de Verenigde Naties, de Dag van de Mensenrechten, de Wereldgezondheidsdag, de Wereldvoedseldag, de Internationale Kinderdag, de Internationale Vrouwendag en de Dag van de Ouderen. Nationale dagen ter herdenking van oorlog worden veranderd in de Dag van de Verenigde Naties, als een symbool van hoop en van wedergeboorte vanuit alle oorlogen in het verleden. Op vele plaatsen worden monumenten voor bekende en onbekende vredesstichters, vredesparken en vredesmusea opgericht. Nationale volksliederen worden herschreven in vreedzame, mondiale bewoordingen.
 24. Er wordt een Wereldvredesdienst opgericht die het jonge mensen mogelijk maakt in arme landen en bij wereldorganisaties een werelddienst te verrichten in plaats van de militaire dienst die afgeschaft wordt.
 25. In de Algemene Vergadering van de Verenigde naties en in alle gespecialiseerde VN instellingen worden commissies voor de toekomst ingesteld. In alle regeringen komt een Minister voor de Toekomst.
Door deze 25 stappen beginnen regeringen zich te realiseren dat wereldvrede mogelijk is en dat er een geheel nieuwe periode van de geschiedenis van de mens kan beginnen, die gekenmerkt wordt door een bundeling van samenwerkende krachten in een wereldsamenleving die niet langer door nationale soevereiniteit wordt verstikt. [Geactualiseerd in januari2007 door Robert Muller.]
*WIE IS ROBERT MULLER

Precies 2000 dagen voor de millenniumwisseling van 2000, namelijk op 11 juli 1994, begon Robert Muller met een opmerkelijk project: “2000 Ideeën en Dromen voor een Betere Wereld”. Vanaf dat moment publiceerde hij elke dag hiervoor een nieuw idee. Los van het feit dat er op 1 januari 2000 al ongeveer 100 geheel of gedeeltelijk gerealiseerd waren, stelde hij op basis hiervan drie plannen op: a) het “Wereld Vredesplan”, b) het “Plan voor een Echte Wereldregering”, c) het “Paradijs op Aarde-plan”, welke respectievelijk in 2010, 2020 en 2050 bereikt zouden dienen te worden. Menigeen zal denken hier met een wereldvreemde idealist te maken te hebben, maar onder drie secretarissen-generaal bekleedde hij de op één na hoogste post van de Verenigde Naties, die van adjunct secretaris-generaal. In 1985 verliet hij de VN en ging hij zich inzetten voor de VN Universiteit voor de Vrede, die hij jaren daarvoor mee had helpen opzetten. Hij is een veelgevraagd spreker, pleiter voor ‘geweldloosheid als mensenrecht’, schreef vele boeken en stuurt nog iedere dag, inmiddels de tachtig gepasseerd, zijn ideeën de wereld in via zijn website www.goodmorningworld.org . Zijn vrouw Barbara is hierbij een onmisbare steun voor hem. Voor een uitgebreid verhaal over hem “Robert Muller: Profeet van de Hoop”, geschreven door Henk bij de Weg, zie ons webblad www.samenvoorvrede.nl