samenvoorvredeinkleuren
Beweging voor
Geweldloze Kracht

Adres:
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) Postbus 288
5280 AG Boxtel

Bankrekening:
NL93 INGB 0000 2665 51

E-mail:
info@ geweldloosactief.nl

Websites:
www. geweldlozekracht.nl www. samenvoorvrede.nlANBI INFORMATIE
STICHTING VOOR ACTIEVE GEWELDLOOSHEID
‘Beweging voor Geweldloze Kracht’
SVAG, Postbus 288, 5280 AG Boxtel; tel.: 0411 – 67 27 83

Email: info@geweldloosactief.nl
Bankrek.: NL93 INGB 0000 266551 / Fiscaal nr.: 0046.27.386
Internet: www.samenvoorvrede.nl / www.geweldlozekracht.nl
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling  (RSIN: 004627386)

Organisatorische Informatie (2016)
Bestuur:
J.P. Feddema (voorzitter); W.A. Robben (secretaris); B.Houweling (penningmeester); H. bij de Weg (lid). I.Peters en N.Koevoets (nemen deel aan de vergaderingen maar zijn geen officieel KvK-geregistreerde bestuursleden). In 2016 hebben er geen wijzingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden.
Doelstelling:
Het doel van de Stichting is: het geweldloos bevorderen van een rechtvaardige samenleving waarin mensen op een geweldloze wijze met elkaar en met het milieu omgaan, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings in overeenstemming is of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. (Artikel 2, Stichtingsakte.)

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloningen voor hun werkzaamheden. Er worden geen vacatiegelden gegeven. Onkosten worden, mits schriftelijk gedeclareerd, vergoed. De secretaris echter ontving in 2016 een vrijwilligersonkostenvergoeding gedurende 37 weken x 6 uur per week x € 4,50 per uur = € 1000. Hiermee blijven we binnen de norm die door de overheid bepaald is voor o.a. ANBI-erkende organisaties met betrekking tot het beschikbaar stellen van een vrijwilligersvergoeding.
Beleidsplan:
   a)   werkzaamheden van de Stichting:
VIJF-JAREN-PROGRAMMA (2015-2020):
1) (losbladig) Handboek Geweldloze Kracht voor een Vreedzamer, Respectvoller en     Veiliger Samenleving (2 x ong.12 pag. per jaar) samenstellen en publiceren
2) Informatie-bulletin Geweldloze Kracht (elk voor- en najaar) uitgeven 3) Digitaal tijdschrift samenstellen: www.samenvoorvrede.nl
4) Website onderhouden: www.geweldlozekracht.nl
5) Impuls-acties als signaal voor ‘n andere aanpak: ondersteuning van ‘Trainingsaanbod’    
6) Publiciteit en voorlichting, o.a. via artikelen in kranten en tijdschriften, en via verspreiding van jaarlijks 6000 gratis boekjes ‘Geweldloze Kracht’ (32 blz.), gericht op het constructief aanpak- ken van agressie en het bevorderen van  assertiviteit, ten behoeve van relevante doelgroepen.
7) Gespreksbijeenkomsten ‘Geweldloze Kracht Ontwikkelen’ organiseren
8) Samenwerken met verwante organisaties en activiteiten
9) (opbouw) Expertise- en Promotiecentrum voor Actieve Geweldloosheid: EPAG.

   b)   te bereiken doelen van de Stichting:
Aandachtspunten, om via het ‘vijf-jaren-programma’ (door middel van onderzoek, educatie, voorlichting, ondersteuning en samenwerking) aan de realisering daarvan bij te dragen, en die de Stichting van groot belang acht om een meer vreedzame, respectvolle en veilige samenleving dichterbij te brengen, zijn:
* versterking van innerlijke kracht, eenheidsbewustzijn en universele verbondenheid;
* een leefstijl gebaseerd op respect en duurzaamheid;
* omgangskunde als leer- en praktijkvak op basisscholen en in het voortgezet onderwijs;
* doeltreffende weerbaarheid en zelfverdediging zonder geweldsmethoden;
* training in vreedzame conflicthantering;
* internationale afspraken over het in ver gaande mate beperken van geweld in films, video, games, internet, op de televisie etc.;
* internationale afspraken over de aanpak van binnen- en buitenlandse problemen op basis van vreedzame conflicthanteringsstrategieën, ondersteund door VN-vredesspecialisten;
* het opzetten van een studie-, documentatie-, voorlichtings- en trainingscentrum voor vreedzame leefstijl en vreedzame conflicthantering.  

   c)   inkomsten-verwerving door de Stichting
De Stichting verwerft inkomsten op basis van donaties: € 20,00 (of meer) per jaar als donateurs-bijdrage; € 12,00 (of meer) per jaar als basisbijdrage. Ieder die met € 12,00 (of meer) per jaar bijdraagt aan het werk van de Stichting ontvangt het halfjaarlijkse informatie-bulletin ‘Geweldloze Kracht’ en (indien gewenst) de halfjaarlijks te verschijnen Handboekbladen. Een enkele keer ontvangt de Stichting een legaat. Een enkele keer worden project-bijdragen gevraagd. In zeer beperkte mate komen inkomsten uit vroeger*, door de Stichting, gepubliceerde brochures (*periode 1980 – 1990).
   d)   beheer en besteding van het vermogen van de Stichting
Onder ‘vermogen’ verstaat de Stichting het totale bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen na aftrek van verplichtingen*. De materiële bezittingen van de Stichting bestaan uit een kantoorinrichting ( enkele rekken en een flink aantal opbergdozen, enkele kantoormachines en een computer en een laptop resp. ongeveer 30 – 3 jaar oud), een bibliotheek en een restant aan boeken en brochures die in de periode 1980 – 1990 gepubliceerd zijn. De financiële waarde daarvan zal minimaal zijn*. Financieel bezit: een financiële reserve staat op bankrekeningen, onder andere ter dekking van de fondsen en de verplichtingen*. (*Zie de balans.)  


ACTIVITEITENPROGRAMMA 2017

Op basis van het VIJF-JAREN-PROGRAMMA (2015-2020),
vinden in 2017 de volgende activiteiten plaats*:

1) (losbladig) Handboek Geweldloze Kracht voor een Vreedzamer, Respectvoller en Veiliger Samenleving (2 x ong.12 pag. per jaar) samenstellen en publiceren

Handboek

Sinds 2008 wordt gewerkt aan een internationaal Handboek (in de Neder-landse en Engelse taal) waarin de belangrijkste informatie te vinden is over de betekenis, mogelijkheden en werking van ‘geweldloze kracht’ op een groot aantal terreinen van het menselijk leven en samenleven, en in samenhang met alles wat ons omringt. Tot eind 2016 zijn ongeveer 250 pagina’s gepubliceerd in de Nederlandse taal. (Zie op onze website meer informatie over het: Handboek Geweldloze Kracht.)


2) Informatie-bulletin Geweldloze Kracht (elk voor- en najaar) uitgeven

De donateurs ontvangen elk voor- en najaar het ‘Informatie-bulletin Geweldloze Kracht’ (4 blz.) dat informatie bevat over actuele kwesties en over activiteiten van onze organisatie.


3) Digitaal tijdschrift samenstellen: www.samenvoorvrede.nl

Het webblad ‘Samen voor Vrede’ verwijst, via korte aankondigingen op de openingspagina, door naar uitgebreidere informatie. Het sluit onder andere aan op de verschijning van de Informatie-Bulletins. Bovendien biedt het de mogelijkheid om direct op actuele situaties te reageren. Jaarlijks bekijken gemiddeld 14.000 mensen ‘Samen voor Vrede’.

4) Website onderhouden: www.geweldlozekracht.nl

In 2001 begonnen we met onze website ‘geweldloosactief’, welke een aantal jaren later de naam ‘geweldlozekracht’ kreeg. Gaandeweg werd het vooral een ‘artikelen-verzameling’ en inmiddels wordt gewerkt aan een geheel nieuwe opzet van de website. Die zal uit drie onderdelen gaan bestaan: een wervende openingspresentatie; het webblad ‘Samen voor Vrede’ en de ‘artikelen-verzameling’. Voor het Handboek Geweldloze Kracht komen aparte websites (in het Nederlands en in het Engels). In 2017 zal dit worden gerealiseerd.


5) Impuls-acties als signaal voor ‘n andere aanpak

Impuls-acties zijn activiteiten waarmee iets in gang gezet wordt. Dat kan al via een brief of een ingezonden stuk in een krant; een initiatief gericht op vorming en training; een protest of een vasten-actie…. en duizenden andere initiatieven: als constructieve actie of als protest-uiting. Dit is een van onze activiteiten: aandacht schenken aan, en ondersteunen van geweldloze activiteiten die een impuls (een prikkel of een aansporing) zijn om verbeteringen in gang te zetten. Soms nemen wij, als organisatie, daar ook zelf het initiatief toe. In 2013 en 2014 gaven we speciale aandacht aan ‘MasterPeace’ (zie over dit initiatief: www.masterpeace.org .) In 2015, 2016 en 2017 is onze aandacht gericht op Trainingsactiviteiten.


‘Op weg naar een Geweldloze Wereld’
Het in 2015, mede door onze organisatie, in gang gezette trainingsprogramma ‘Towards a Nonviolent World’, richt zich op het geven van internationale cursussen op het gebied van geweldloosheid. (Zie Jaarverslag 2015.) De activiteiten zullen ook in 2017 voortgezet worden. Voor meer informatie over het project, waarvoor Nina Koevoets de contactpersoon is, zie de website: towardsanonviolentworld.wordpress.com .

6) Publiciteit en voorlichting, o.a. via artikelen in kranten / tijdschriften, en lezingen

Behalve via ons Info-bulletin ‘Geweldloze Kracht’ en webblad ‘Samen voor Vrede’ wordt ook aandacht en informatie gegeven over onze visie en activiteiten via kranten, tijdschriften en social-media, en door middel van lezingen en gesprekken.

omslag

Een voorlichtingsactiviteit die in 2001 werd gestart is het ver-spreiden van het gratis informatie-boekje ‘Geweldloze Kracht’ (ong. 32 blz.) Op basis van een landelijke indeling van 45 regio’s wordt het boekje elke maand in een oplage van 1000 exemplaren in een van de regio’s verspreid via scholen, gemeenschaps-huizen, bibliotheken, gemeentes, politie-bureau’s. Via advertenties in het boekje worden de kosten hiervoor gedekt. Inmiddels zijn er ongeveer 200.000 van verspreid.


7) Gespreksbijeenkomsten ‘Geweldloze Kracht Ontwikkelen’ organiseren

Om beter in contact te komen met onze achterban begonnen we in 2005 met het, regionaal, organiseren van ‘gespreksbijeenkom-sten’. Dit op vrijdagmiddagen op een, ook met het openbaar vervoer, goed bereikbare plek. Gesprekspunten: wat houdt ons bezig in onze samenleving? Waarover maken we ons zorgen en wat is juist hoopvol? Welke actuele zaken spelen er op dit moment? Wat leeft er op het terrein van de geweldloosheid of wat zou er dienen te gebeuren?
Openend met een korte kennismaking en inleiding, en afsluitend met – voor wie nog wat wil napraten - soep (vegetarisch) met stokbrood en beleg. Wel opgave voor deelname, maar verder kosteloos. Dit werden boeiende bijeenkomsten. Na een aantal keren echter verminderde de belangstelling. Bekeken wordt of voor een andere opzet meer belangstelling is.

8) Samenwerken met verwante organisaties en activiteiten

In de loop der jaren zijn we bij veel samenwerkingsprojecten betrokken geweest. Soms met een of enkele organisaties; andere keren in omvangrijkere – landelijke – verbanden. De afgelopen jaren bestaan de grotere samenwerkingsverbanden (als People Building Peace, en Platform Vredes-cultuur) niet meer en dus gaat onze samenwerking door met rechtstreekse contacten tussen vooral kleinere vredesorganisaties waarmee we voorheen in de zojuist genoemde landelijke verbanden zaten.
Echter: vanuit ons bestuur is Benno Houweling betrokken bij het ‘Museum voor Vrede en Geweldloosheid’. Hans Feddema en Benno zijn ook betrokken bij het werk van de redactie van het tijdschrift VredesMagazine.
Ook zullen we in 2017 weer deelnemen aan het jaarlijkse Samenwerkingsoverleg (in Vredes-centrum EMMA in Utrecht), waar zo’n 15 Nederlandse vredesorganisaties elkaar informeren over lopende activiteiten of nieuwe actie-ideeën inbrengen.

9)  Expertise- en Promotiecentrum voor Actieve Geweldloosheid: EPAG.

In verband met het vele materiaal dat in de afgelopen bijna 50 jaar bijeen gebracht is (zoals de bibliotheek, vele door onze organisatie uitgegeven publicaties uit de periode 1980 – 1990, een omvangrijke documentatie en archief) ontstond het idee om de vroegere secretariaats-ruimte in Zwolle te renoveren, het materiaal te ordenen en te archiveren en er een ‘Expertise- en Promotiecentrum voor Actieve Geweldloosheid’ van te maken. Dit is een project dat zich over meerdere jaren uitstrekt want er is nog veel werk te doen alvorens dit gerealiseerd zal zijn.

Prioriteiten voor 2017

Behalve voortgang van de 9 activiteiten uit het hierboven vermelde VIJF-JAREN-PROGRAMMA, zal speciale aandacht gegeven worden aan:
- het beter benutten van mogelijkheden om belangstellenden, die het webblad ‘Samen voor Vrede’ bekijken en/of de gratis brochure ‘Geweldloze Kracht’ zien, in contact met onze organisatie en ons streven te brengen;
- de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, om ons werk in de komende jaren te kunnen voortzetten, is van belang en zal ook in 2017 onze speciale aandacht dienen te hebben;

- ‘Handboek Geweldloze Kracht voor een Vredevolle Samenleving’ via websites digitaal beschikbaar te maken in de Nederlandse en Engelse taal.

Jaarverslagen:


Klik hier voor pdf Jaarverslag 2012

Klik hier voor pdf Jaarverslag 2013

Klik hier voor pdf Jaarverslag 2014

Klik hier voor pdf Jaarverslag 2015

Klik hier voor pdf Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording:


Klik hier voor pdf Financiële verantwoording 2012

Klik hier voor pdf Financiële verantwoording 2013

Klik hier voor pdf Financiële verantwoording 2014

Klik hier voor pdf Financiële verantwoording 2015

Klik hier voor pdf Financiële verantwoording 2016

Organisatorische Informatie:

Klik hier voor pdf Organisatorische Informatie 2013

Klik hier voor pdf Organisatorische Informatie 2014

Klik hier voor pdf Organisatorische Informatie 2015

Klik hier voor pdf Organisatorische Informatie 2016

Activiteitenprogramma:

Klik hier voor pdf Activiteitenprogramma 2015

Klik hier voor pdf Activiteitenprogramma 2016

Klik hier voor pdf Activiteitenprogramma 2017

 

Als nieuwe ‘voorlichtingsactiviteit’ wordt gedacht aan het, voor Nederland, gaan uitwerken van het voorlichtingsprogramma ‘Turning the Tide; nonviolent power for social change’ van de groep ‘Quaker Peace and Social Witness’ uit Engeland. Een voorlichtingsactiviteit die in 2001 werd gestart is het verspreiden van het gratis informatie-boekje ‘Geweldloze Kracht’ (ong. 32 blz.) Op basis van een landelijke indeling van 45 regio’s wordt het boekje elke maand in een oplage van 1000 exemplaren in een van de regio’s verspreid via scholen, gemeen-schapshuizen, bibliotheken, gemeentes, politie-bureau’s. Via advertenties in het boekje worden de kosten hiervoor gedekt. Inmiddels zijn er ongeveer 155.000 van verspreid.